GJUTFELSANALYS - DATABAS Tillbaka Till startsidan

Tillbaka

Välj önskad defekt utifrån principskisserna och beskrivningarna.
Sökväg: G\

Defektnummer Defektnamn
G111 Metalliska och intermetalliska inneslutningar
Metalliska eller intermetalliska inneslutningar av varierad storlek och färg från basmaterialet. Defekten framträder oftast efter bearbetning.
 
Defektnummer Defektnamn
G112 Kallpärla
Metalliska inneslutningar, vanligtvis sfäriska och oxiderade, som oftast är lokaliserade i de nedre delarna av gjutstycket. Den kemiska sammansättningen är identisk med metallen i övrigt. Saknar helt eller delvis förbindelse med metallen i övrigt.
 
Defektnummer Defektnamn
G113 Svettning - inre håligheter
Sfäriska metalliska inneslutningar med blanka och släta väggar. De återfinns inne i blåsor och de har en annan kemisk sammansätting än metallen i övrigt. Uppkommer i alla metaller, men särskilt i gjutjärn. I gjutjärn har dropparna vanligtvis högre halt av fosfor än övriga metallen.
 
Defektnummer Defektnamn
G121 Exogena inneslutningar
Grövre inneslutningar som ligger mer eller mindre djupt i godset. Dessa kan bestå av slagg eller infodringsmaterial från smältugn eller behandlingsskänk eller av metallskrot, flussmedel och övriga yttre källor.
 
Defektnummer Defektnamn
G122 Slaggsår
Ickemetallisk inneslutning som förekommer tillsammans med blåsor i företrädelsevis de övre delarna av gjutstycket.
 
Defektnummer Defektnamn
G131 Sandinneslutningar
Sandstycken eller enstaka sandkorn ligger inbäddade i godset, ofta strax under överytan.
 
Defektnummer Defektnamn
G132 Blackinneslutning
Flagor av blackskikt ligger inneslutna i godset eller godsytan.
 
Defektnummer Defektnamn
G141 Slagginneslutning vid segjärn
Mörk eller svart slagg, ca 1 mm, synlig i brottytor eller bearbetade ytor i segjärn. Grafiten intill är ofta lamellär.
 
Defektnummer Defektnamn
G142 Oxidinneslutning
Oxidskinn eller större oxidpartiklar ligger mer eller mindre djupt inbäddade i godset. Kan uppstå i segjärn och icke järn-haltiga metaller.
 
Defektnummer Defektnamn
G143 Sotsöm.
Sprickliknande avbrott i godset som vid sönderslagning visar en karakteristisk blank, svart, vågig yta. Kan uppstå i alla gjutjärn vid sandgjutning.
 
Defektnummer Defektnamn
G144 Hårda inneslutningar (hard spots)
Hårda inneslutningar i olika stor utbredning med varierade storlekar. Framträder vid bearbetning eller ytbehandling. Kan uppstå vid gjutning av aluminium eller koppar.
 
Defektnummer Defektnamn
G211 Kantvithet
Gjutgodset, av gråjärn eller segjärn, har stelnat vitt i kanter eller hörn. Vitjärnstruktur.
 
Defektnummer Defektnamn
G212 Kantvithet (med tvär övergång).
Områden med vit struktur, speciellt i tunnare partier, vid kanter eller hörn o s v.
 
Defektnummer Defektnamn
G213 Mittvit struktur
Mittparti av ett gjutstycke av gråjärn eller segjärn har vit struktur medan ytpartierna har grå struktur.
 
Defektnummer Defektnamn
G221 Primärgrafitbildning i aducerjärn.
Mörkgrå fläckar i brottytor på aducerjärn som efter värmebehandling blir svarta.
 
Defektnummer Defektnamn
G222 Perlitisk ytzon i ferritiskt aducerjärn.
Brottytan visar efter värmebehandling en ljus, blank ytzon till skillnad från det mörkare centrumet.
 
Defektnummer Defektnamn
G223 Fläckvis härdade områden
För hög ythårdhet på vissa delar av godsytan. Kan uppstå i perlitiskt gråjärn och aducerjärn.
 
Defektnummer Defektnamn
G261 Garskumsgropar
Gjutstyckets yta har gropar med garskumsgrafit. Grafiten försvinner i regel vid rensningen.
 
Defektnummer Defektnamn
G262 Garskumsinneslutningar
Grafitfyllda porer som framträder under bearbetning. Det kan även finnas fri grafit inne i krympporer. Strukturen är grov och oregelbunden.
 
Defektnummer Defektnamn
G263 Anrikning av grafitnoduler
I en brottyta är vissa områden onormalt mörka eller svarta och andra områden onormalt ljusa. De mörka områdena har legat uppåt vid gjutningen. Felet förekommer endast vid grövre gods.
 
Defektnummer Defektnamn
G264 Grov brottyta i segjärn.
Brottytan i segjärn uppvisar grövre fasetter. Undersökning i mikroskopi visar dendriter med rader av grafitnoduler. Egenskaperna påverkas inte.